لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160760 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

۱۲۰ قانون موفقیت برایان تریسی

۱۲۰ قانون موفقیت برایان تریسی


۲۶ صفحه pdf هـر چیـزی را کـه عمیقـا بـاور داشـته باشـید برایتـان بـه واقعیـت بـدل مـی شـود . شـما آنچـه را کـه مـی بینیـد بـاور نمــی کنیــد بلکــه آن چیــزی را مــی بینیــد کــه قــبلا بــه  عنــوان یــک بــاور انتخــاب کــرده ایــد . پــس بایــد: -بـــــاور هـــــای محـــــدود کننـــــده ای را کـــــه مـــــانع موفقیـــــت شـــــما هـــــستند شناســـــایی کنیـــــد. -آنها را از بین ببرید. …