لاین 25 | دایرکتوری جامع فایل درسی و آموزشی

با 229550 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.
[adrotate group="6"]
  • برای استفاده بهتر از امکانات سایت، وی پی ان و پروکسی خود را خاموش نمایید. 
  • به دلیل بالا بودن حجم فایل های ایندکس شده، هنگام جستجو صبور باشید و در صورت بروز بهم ریختگی در صفحه آن را رفرش کنید. ( Ctrl+F5 )
  • لاین 25 یک سایت ارجاعی است؛ از این رو مسئولیت فایل های معرفی شده با فروشندگان آن است.

120 قانون موفقیت برایان تریسی

120 قانون موفقیت برایان تریسی


26 صفحه pdf هـر چیـزی را کـه عمیقـا بـاور داشـته باشـید برایتـان بـه واقعیـت بـدل مـی شـود . شـما آنچـه را کـه مـی بینیـد بـاور نمــی کنیــد بلکــه آن چیــزی را مــی بینیــد کــه قــبلا بــه  عنــوان یــک بــاور انتخــاب کــرده ایــد . پــس بایــد: -بـــــاور هـــــای محـــــدود کننـــــده ای را کـــــه مـــــانع موفقیـــــت شـــــما هـــــستند شناســـــایی کنیـــــد. -آنها را از بین ببرید. …

((توجه: شما برای دریافت این فایل از "لاین 25" خارج و وارد سایت فروشنده می شوید؛ از این رو "لاین 25" مسئولیتی در قبال کم و کیف فرایند خرید و دانلود آن نخواهد داشت. در صورت بروز اشکال در خرید و یا دانلود لزوماً باید با پشتیبان سایت فروشنده در تماس باشید.))

[adrotate group="8"]
[adrotate group="7"]