لاین 25 | دانلود فایل درسی و آموزشی

  • برای جستجو کلمه یا عبارت کلیدی خود را وارد نمایید.
  • تعداد فایل ها: 439202

« کارآموزی حسابداری بانک رفاه »

کارآموزی حسابداری بانک رفاه

کارآموزی-حسابداری-بانک-رفاه

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری بانک رفاه 86 ص بافرمت word 

 

تاريخچة بانكداري در ايران:

بانك شاهي ايران:

صرافان ايراني در مقام مقابله و رقابت با عمليات بانك جديد شرق برخاستند كه اولين بانك بود و مركزش در لندن و حوزة عملياتي آن مناطق جنوبي آسيا بود اين بانك در سال 1266 شمسي (1888 ميلادي) در محل بانك تجاري( بازرگاني سابق) شروع به فعاليت كرد و براي جلب رضايت مشتريان و شروع فعاليت به حسابهاي جاري 5/2% به حساب سپرده‌هاي ثابت به مدت 6 ماه 4% و يكسال 6% منفعت مي‌داد. بانك با اين اقدام خود 12% از نرخ بهره را كاهش داد و براي اولين بار اقدام به انتشار نوعي پول كاغذي به صورت حواله خزانه براي مبلغ 5قران به بالا و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1269 در مقابل دريافت 20000 ليرة‌ انگليسي كليه شعب و اثاثة بانك را به بانك شاهي واگذار نمود. ولي قبل از آنكه نتيجة قطعي و نهايي اين رقابت حاصل شود حريف زورمند جاي بانك شرق را گرفت و اين حريف بانك شاهي ايران بود كه مبتكر آن پاول‌جوليوس دوريتر در مقابل پرداخت 40000 ليرة‌ امتياز عظيمي براي مدت 70 سال براي كشيدن راه‌آهن، حق انحصاري كليه معادن جز ( طلا،‌ نقره، سنگ‌هاي قيمتي)، تأسيس بانك و غيره را بدست آورد. 25 ژوئيه 1872 برابر 10 مرداد 1215 شمسي اين امتياز بعدها لغو شد و امتياز ديگري كه اساس آن تأسيس بانك شاهي ايران بود به مدت 60 سال تأسيس گرديد. يكي از عمليات عمده اين بانك حق انحصاري نشر اسكناس بود. اين بانك بر طبق قرارداد تا بهمن سال 1327 شمسي فعاليت مي‌كرد.

تاريخچة بانك رفاه كارگران:

بانك رفاه در خرداد ماه سال 1339 به ثبت رسيد و در سال 1339 با پنج شعبه شروع به كار كرد از جمله شعبه مركزي، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانيات، شعبه تبريز و شعبه قائم‌شهر. بعدها شعبه‌هاي ديگر نيز گسترش پيدا كردند و در حال حاضر تعداد آنها از مرز 1350 شعبه مي‌گذرد. طرف حسابهاي بانك رفاه در درجة اول سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد كه اين سازمان سرماية‌ اولية را در اين بانك گذاشتند و قرار بستند كه حقوق، وامهاي بازنشستگان و كاركنان كه بيمة تأمين اجتماعي مي‌باشند از طرف اين بانك پرداخت شود و سپس شركتها و وزارت بهداشت و درمان و سازمان علوم پزشكي از سپرده‌گذاران اصلي و بعد نيز مشتريان عادي.

تاريخچة بانكداري در ايران …………….. 2

تاريخچة بانك رفاه كارگران …………….. 3

معرفي بانك رفاه كارگران ………………. 3

بانك استقراضي ايران ………………….. 5

چارت سازماني ………………………… 6

موقعيت و آدرس بانك …………………… 6

تسهيلات ارضي و صادراتي بانك رفاه ……….. 7

تسهيلات قبل از صدور كالا………………… 7

مبلغ تسهيلات …………………………. 8

مدت بازپرداخت تسهيلات …………………. 8

نرخ تسهيلات ………………………….. 9

وثايق ………………………………. 9

نحوة اعطاي تسهيلات……………………. 10

اعمال نظارت بانك ……………………. 10

ارائة مدارك مربوط به صادرات انجام شده….. 10

بازپرداخت ………………………….. 11

تسهيلات بعد از صدور كالا……………….. 12

مبلغ تسهيلات ………………………… 12

مدت بازپرداخت تسهيلات ………………… 13

نرخ تسهيلاتي پرداختي …………………. 13

وثايق قابل قبول براي اعطاي تسهيلات …….. 13

نحوة اعطاي تسهيلات……………………. 14

اعمال نظارت بانك…………………….. 14

بازپرداخت ………………………….. 14

تسهيلات ارزي…………………………. 15

نوع تسهيلات………………………….. 15

سقف فردي تسهيلات……………………… 15

كارمزد تعهد…………………………. 16

نرخ سود تسهيلات ……………………… 16

دورة بازپرداخت ……………………… 16

عقد قرارداد وثايق……………………. 16

 

 

عنوان                                                                                            صفحه

انواع خدمات ريالي و ارزي بانك رفاه…….. 17

انواع سپرده هاي بانكي………………… 20

حساب قرض الحسنه پس انداز……………… 20

قرض الحسنه پس انداز عادي……………… 21

قرض الحسنه پس انداز ويژه …………….. 21

حساب قرض الحسنه جاري ………………… 21

مزاياي حساب جاري همراه براي مشتريان در شعب مجهز به اين سيستم 22

حساب جاري دومنظوره ………………….. 22

حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار……….. 23

حساب سپردة سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي … 23

حساب سپردة كوتاه مدت ويژه ……………. 23

حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت……….. 24

سپردة سرمايه گذاري مدت‌دار قابل تقسيم ….. 24

شرايط تعيين سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت 24

انواع تسهيلات بانك رفاه ………………. 25

ساير خدمت بانك رفاه …………………. 28

انواع واحدهاي مربوط به حسابداري ………. 36

حسابرسي ……………………………. 36

انواع حسابرسان………………………. 37

وظايف سازمان حسابرسي ………………… 38

حسابداري دولتي………………………. 39

خصوصيات حسابداري دولتي ………………. 39

اصول كلي حسابداري دولتي ……………… 40

حسابداري بودجه ……………………… 42

تهيه و تنظيم بودجه در بانك …………… 43

مسئول بودجه در بانك …………………. 44

حسابداري مالي ………………………. 44

حسابداري مديريت …………………….. 46

انواع حسابهاي مورد استفاده …………… 50

هزينه ها …………………………… 51

حسابهاي انتظامي …………………….. 53

تنخواه گردان ……………………….. 54

سپرده ……………………………… 55

 

 

عنوان                                                                                            صفحه

حساب بستانكاران …………………….. 56

حواله (عهدة شعبه ها)…………………. 57

سرمايه …………………………….. 58

دارائي جاري ………………………… 58

دارائي ثابت ………………………… 58

نقطة سر به سر ………………………. 58

نقش حسابداران در برنامه ريزي و ارزيابي نتايج    58

برنامه هاي جاري و در دست اقدام ……….. 61

انواع گزارشات تهيه شده در حسابداري ……. 62

انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداري …… 72

ثبت عمليات مربوط به تنخواه گردان ……… 74

ثبت عمليات مربوط به سپرده ……………. 76

بستن حساب سپرده …………………….. 78

كاربرد سرفصل هاي حسابهاي انتظامي ……… 78

بستن حسابها در پايان سال …………….. 80

حسابهاي سنواتي ……………………… 81

فرم هاي مورد استفاده در حسابداري ……… 82

پيشنهادات و انتقادات ………………… 85

فرمها

پيوستها

دانلود فایل