لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 129,957 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پایان نامه رابطه سبک رهبری تحول آفرین با هوش عاطفی یا تجاری

پایان نامه رابطه سبک رهبری تحول آفرین با هوش عاطفی یا تجاری

پایان-نامه-رابطه-سبک-رهبری-تحول-آفرین-با-هوش-عاطفی-یا-تجاری

پایان نامه رابطه سبک رهبری تحول آفرین با هوش عاطفی یا  تجاری به همراه منابع

فهرست

فصل اول. 1

کلیات… 1

مقدمه: 2

تعريف و تشريح بيان مسأله: 3

ابعاد رهبري تحول‌آفرين: 3

ضرورت انجام تحقيق: 5

متغيرها: 6

فرضيه‌هاي پژوهش: 6

سوالات تحقيق: 7

سوالات اصلي: 7

سوالات فرعي: 7

فصل دوم. 9

مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق.. 9

مقدمه: 10

(رابطه بين سبك رهبري (تحول‌آفرين، تبادلي و عدم مداخله‌گر)): 11

استرس شغلي: 15

1-مولفه درون فردي: 16

2-مولفه‌هاي ميان فردي: 16

3-مولفه‌هاي سازگاري موارد زير را شامل مي‌شود. آزمون واقعيت… 17

4)مؤلفه‌هاي مديريت استرس: 17

5)مؤلفه‌هاي خلق و خوي عمومي: 17

عوامل كنترل كننده استرس: 18

بررسي هوش هيجاني و سازگاري عاطفي و اجتماعي: 18

رهبري مبادله‌اي: 21

رهبري تحول‌بخش: 22

رهبري: 23

بررسي رابطه بين سبك رهبري تحول‌آفرين و هوش عاطفي: 24

فصل سوم. 27

روش تحقيق.. 27

مواد و روش‌ها: 28

جامعه آماري، نمونه و روش نمونه‌گيري: 28

مقياس هوش عاطفي: 28

مقياس سبك رهبري: 29

روش تحقيق: 30

جامعه، ابزار سنجش و فنون آماري: 30

روايي ابزار تحقيق: 31

پايايي ابزار تحقيق: 31

فصل چهارم. 33

تجزیه و تحلیل داده ها 33

روش تحقیق.. 34

روایی و پایایی ابزار تحقیق.. 35

یافته های تحقیق.. 35

فصل پنجم. 42

نتیجه گیری و منابع.. 42

نتیجه گیری: 43

منابع: 44

دانلود فایل