لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157916 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت محیط سازمانی

پاورپوینت محیط سازمانی

پاورپوینت-محیط-سازمانی

دانلود پاورپوینت با موضوع محیط سازمانی،
با فرمت ppt و در ۲۱ اسلاید قابل ویرایش

قسمتی از این پاورپوینت :
تام برنزواستاکر: ازاولین کسانی بودند که رابطۀ بین سازمان و محیط را مورد
برسی قرار دادند. آنها پس از برسی ۲۰شرکت بریتانیای سازمانها را به دو
دستۀ مکانکی وارگانیکی تقسیم کردند. سازماهای مکانیکی را مناسب محیطهای
پایدار وثابت دانستند وسازمانهای ارگانیکی را متناسب محیطهای پویا ونا آرام
فرض کردند برای هر یک از آنها خصایصی را قائل سیتم های سه گانه سازمان از
نظر تام و بنز : سیستم ساختار رسمی:از اهداف‘تکنولوژیوتلا شهای آن استفاده
می کند وخود را با محجیط تطبیق مدهد وهر مذاکرهای در قالب این سیتم صورت
می گیرد. سیستم تعاونی یا ساختار حرفه ای:افراد دارای آرمانهای حر فه ای
وشغلی هستندکه برای پیشرفت با هم رقبت می کنند.آنها تصمیمات اتخاذ شده را
بر روی آینده شغلی خودوسازمان ارزیابی می کنند. سیستم سیاسی:جزئی ازسازمان
است.افراد تصمیمات را هم برروی آیندۀ شغلی و هم تا ثیر آن بر روی آیندۀ
قدرت در سازمان ومیزان تحقق هدف سازمان می سنجند . مدل پیشنهادی برای این
سه سیستم : شدند. که به اختصار ذکر میکنیم: 

دانلود فایل