لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157299 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت طرح کسب و کار

پاورپوینت طرح کسب و کار


              نوع فایل power point   قابل ویرایش ۹۹ اسلاید   قسمتی از اسلایدها یکی ازمهمتـرین فعـالیتـها درزنـدگی اجتمـاعی بشر امروزمـدیریت است که به کمک این فعالیت    می توان ازطـریق اصولی و باتـوجه به منـابع وامکانـات موجود به نحو احسن به اهـداف سازمان    دست یافت. برای رسیدن به این چنین اهـدافی مدیران فرایندی رادنبال می کنند،که شامل اجزایی همچون برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت وکنترل وهدایت وتصمیمگیری است.برنامه ریزی به عنوان یکی ازوظایف اصلی وبـااهمیت دربحث مدیریت صحیح موردتاکید قرارمی گیرد. برنامه ریزی یکی ازفعالیتـهای پیچیده مـدیریتی است. فرایندی است که تعیین می کند سازمان به آنجایی که می خواهد برسد، چـگونه برسد. دربـرنـامه ریـزی، مـدیـران آینـده رامی نگرند، اهـداف سازمـان را مشخص می کنند و استـراتـژیها را به منـظور نیـل به اینگونه اهـداف بسـط می دهند. وسعت وپیـچیدگی برنـامه ریزی بستگی بـه پیـچیدگی وکثرت اهـداف دارد. اسـاس برنـامه ریزی، بـرآگاهی از فـرصتـها و تهـدیدهای آتـی و چگونگی استـفاده ازف …