لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 156597 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت ساماندهی فعالیت مشاغل خانگی در قالب (تعاونیهای تأمین نیاز مشاغل)

پاورپوینت ساماندهی فعالیت مشاغل خانگی در قالب (تعاونیهای تأمین نیاز مشاغل)


              نوع فایل power point   قابل ویرایش ۳۰ اسلاید   قسمتی از اسلایدها دغدغه اشتغال وبیکاری از جمله مسائل مهم و اساسی جهان است این مشکل در کشورهای درحال توسعه بعلت عدم توازن ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از موضوعیت بیشتری برخوردار است. برنامه‌ای موجب اشتغال پایدار می‌گردد که اشتغال و رشد اقتصادی به همراه عدالت اجتماعی با هم در آن پیش بینی و تنظیم شده باشد. اشتغال از ویژگی دو وجهی برخوردار است. وجه اول آن به ویژگی اقتصادی آن برمی‌گردد (به دلیل اینکه باعث تولید خدمات وکالا و در نتیجه درآمد می‌شود) و وجه دیگر, ویژگی اجتماعی آن است (ازبروز بیکاری وسایر معضلات اجتماعی ناشی از آن جلوگیری می‌نماید.) این دو وجهی بودن ویژگی باعث گردیده متولی خاصی نداشته باشد برای ایجاد اشتغال باید محیط کسب و کار فراهم گردد.کسب و کار در هر شکلی تابعی از سرمایه, نیروی انسانی و بازار کالا و خدمات وقوانین حاکم برآنها میباشد. کسب و کار خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در همه کشورها وجود دارد …