لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157231 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت درباره منابع درآمدی رویدادهای ورزشی

پاورپوینت درباره منابع درآمدی رویدادهای ورزشی


نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش   تعداداسلایدها : ۸۱ اسلاید   بخشی ازاسلایدها:   @ عدم توانایی بسیاری از مدیران رویدادهای ورزشی در کسب درآمد   @عدم شناخت صحیح از رویداد و وجهه آن در جامعه   @ مقصر شناختن عوامل بیرونی به جای عوامل تحت کنترل   @ارزان فروشی رویداد و تاثیر مخرب آن بر وجهه رویداد   @ عدم اطلاع از وجود برخی منابع درآمدی بالقوه   @ و …..     تعاریف حمایت مالی nارائه تعاریف مختلف به دلیل مواجه بودن با موقعیت های مختلف با ویژگی های متفاوت n4 موضوع مشترک در همه تعاریف : @  وسیله ای ارتباطی @ارتباط یک شرکت با یک رویداد ورزشی ، فرهنگی و … @به عنوان ارتباط اقتصادی بین موضوع مورد حمایت و شرکت حمایت کننده @سود برای هر دو طرف قرارداد (Win Win Situation) تعریف حم nحمایت از یک ورزش، رویداد ورزشی، سازمان ورزشی یا رقابت توسط یک شخص یا شرکت برای کسب منافع یا سود دوجانبه برای هر دو طرف قرارداد (کشاک ، ۲۰۰۴) مدل عملیاتی به کارگیری و مدیریت حمایت مالی در ورزش nتناسب ارزش ها و وجهه شرکت و ور …