لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 147658 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت داده ها

پاورپوینت داده ها


                  نوع فایل:power point قابل ویرایش: ۳۳ اسلاید    قسمتی از اسلایدها: مشخصات آماری داده های سری زمانی – ایستا Stationary : خصوصیات توزیع آنها مثل میانگین و انحراف معیار در طول سری آماری ثابت بماند -غیرایستا Non-Stationary -با کوچک شدن مقیاس شانس ایستا بودن کاهش می یابد   فهرست مطالب واسلایدها: داده ها مشخصات آماری Probability for Discrete Random Variable تخمین فراوانی داده ها هیستوگرام حداکثر جریان توزیع نرمال ساخت منحنی نرمال داده‌های حداکثر سیلاب توزیع نمایی GAMA توزیع گاما توزیع لوگ نرمال توزیع Weibull آزمون نیکویی برازش       …