لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 147647 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت آمار توصیفی

پاورپوینت آمار توصیفی


                  نوع فایل:power point قابل ویرایش: ۲۶ اسلاید    قسمتی از اسلایدها: متغیر: خصوصیت مورد مطالعه، از یک واحد جامعه به واحد دیگر تغییر می‌کند و قابل اندازه گیری است. انواع متغیرها: متغیرهای کیفی (گروهی)، نظیر جنس، شغل، رضایت شغلی و … که شامل چند گروه یا طبقه می‌باشند. متغیرهای کیفی اسمی: صرفا شناسایی (جنس، نژاد، رشته تحصیلی) متغیرهای کیفی ترتیبی: شناسایی و بیان برتری (درجه شدت بیماری، مهارت کارکنان) متغیرهای کمی (عددی): قابل اندازه گیری با اعداد و ارقام مانند تعداد کتب موجود در یک کتابخانه، سن، تعداد اعضاء   فهرست مطالب واسلایدها: آمار توصیفی و استنباطی   جدول‌های آماری   نمودارهای آماری   شاخص‌های مرکزی   شاخص‌های پراکندگی     …