لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 147659 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

پاورپوینت آشنایی با آمار توصیفی

پاورپوینت آشنایی با آمار توصیفی


                  نوع فایل:power point قابل ویرایش: ۵۹ اسلاید    قسمتی از اسلایدها: نمودارهای آماری محاسبه نما برای داده‌های گسسته داده‌ای که فراوانی آن نسبت به دیگر داده‌ها بیشتر باشد،‌ نما یا مد نامیده می‌شود و آن را با نماد  Mنمایش می‌دهیم. برای به دست آوردن نما،‌ نخست فراوانی داده‌ها را پیدا می‌کنیم و داده‌ای را که فراوانی آن بیشتر باشد،‌ به عنوان نما اختیار می‌کنیم و اگر دو داده،‌ دارای فراوانی یکسان و بیش از دیگر فراوانی‌ها باشند، ‌هر دو را به عنوان نما اختیار می‌کنیم و داده‌ها را دو نمایی می‌گوییم،‌ به شرط آن که این دو داده در یک صف غیر نزولی،‌کنار هم نباشند. در صورتی که این دو داده در یک صف غیر نزولی،‌کنار هم باشند نصف مجموع آنها را به عنوان نما اختیار می‌کنیم. اگر تمام داده دارای فراوانی یکسان باشند،‌می‌گوییم داده‌‌ها بدون نما هستند. به یاد داشته باشید که نما، ‌به عنوان یک …