لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 156597 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

همبستگی و رگرسیون Correlation and Regression

همبستگی و رگرسیون Correlation and Regression


همبستگی و رگرسیون Correlation and Regression    در فرمت پاورپوینت . ۴۱ اسلاید قابل ویرایش   ضریب همبستگی خطی ین ضریب میزان همبستگی خطی بین زوج‌های x, y را در نمونه، اندازه می‌گیرد. ضریب همبستگی خطی جامعه را با علامت r نشان می‌دهند. اگر قدر مطلق r بزرگتر از مقادیر جدول مربوط به این ضریب باشد. نتیجه می‌گیریم که همبستگی خطی معنی‌دار است. در غیر اینصورت به اندازه کافی معنی‌دار نیست. …