لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157876 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان نقش توالی DNA در تشکیل سانترومر

مقاله مروری ترجمه شده با عنوان نقش توالی DNA در تشکیل سانترومر


نقش توالی DNA در تشکیل سانترومر     4 صفحه فایل pdf مقاله به همراه ۶ صفحه فایل word ترجمه مقاله مروری با عنوان نقش توالی DNA در تشکیل سانترومر   سانترومرها، برای جدا شدن صحیح کروموزوم های یوکاریوتی در هنگام تقسیم سلولی، ضروری هستند. مشخصه ی آن ها، نواحی به شدت تکراری DNA و پروتئین های کینه­ توکوری ضروری برای اتصال میکروتوبول ها به DNA در هنگام میتوز، است. عملکرد سانترومرها در بین یوکاریوت ها، بسیار حفاظت شده است، با این وجود، توالی های آن ها، حتی در گونه های بسیار نزدیک نیز، متفاوت است. چندین پژوهشگر، پیشنهاد داده اند که شاید توالی DNA ، برای تشکیل سانترومر، ضروری نباشد. از آن جایی که سانترومرها، در نواحی به شدت تکراری DNA قرار دارند، توالی یابی ها، گیج کننده بوده اند. اخیرا، چندین گروه، روش های جدیدی را برای غلبه بر این مشکلات توسعه داده و داده های توالی سانترومری زیادی از انسان، دروزوفیلا و آرابیدوپسیس، گزارش داده اند. …