لاین 25 | دانلود فایل درسی و آموزشی

  • برای جستجو کلمه یا عبارت کلیدی خود را وارد نمایید.
  • تعداد فایل ها: 439103

« فایل بررسی پارامتر های فیزیوگرافی با هدف فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS »

فایل بررسی پارامتر های فیزیوگرافی با هدف فرسایش پذیری حوزه آبریز شیرین آب در محیط GIS

فایل-بررسی-پارامتر-های-فیزیوگرافی-با-هدف-فرسایش-پذیری-حوزه-آبریز-شیرین-آب-در-محیط-gis

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
1- مقدمه: 13
1-2-  موقعيت و وسعت 13
1-3-1-  جمع آوري اطلاعات 16
1-3-1-1- جمع‌آوري نقشه‌ها و عكسهاي هوايي 16
1-3-2- انجام موارد ذيل با استفاده از نقشه توپوگرافي 1:25000 16
1-3-2-1- تقسيم بندي منطقه مورد مطالعه به واحد هاي هيدرولوژيك و غيرهيدرولوژيك 16
1-3-2-2-  رقومي كردن نقشه‌ها 16
1-3-3-  استخراج اطلاعات خصوصيات فيزيكي منطقه 17
1-3-3-1- مساحت و محيط زير حوزه ها 17
1-3-3-2- تهيه مدل رقومي ارتفاع (DEM)‌ 17
1-3-3-3-  تهيه جدول و نمودار هيپسومتريك توزيع سطح با ارتفاع 17
1-3-3-4- تهيه منحني تراكمي ارتفاع – سطح 17
1-3-3-5- تعيين ارتفاع‌ متوسط وزني‌، ارتفاع ميانه وارتفاع بيشترين فراواني 18
– ارتفاع متوسط وزني 18
– ارتفاع‌ ميانه‌ 18
– ارتفاع‌ متوسط مستقيم‌ 18
– ارتفاع‌ بيشترين فراواني(نماي ارتفاعي) 18
1-3-3-5- تهيه نقشه شيب از (DEM) 19
1-3-3-6- كلاس بندي نقشه شيب 19
1-3-3-7- تعيين مساحت كلاسهاي شيب حوزه و زيرحوزه‌ها 19
1-3-3-8- تهيه نقشه جهت 19
1-3-3-9- تعيين توزيع مساحات كل حوزه نسبت به جهات جغرافيايي 20
1-3-4- برآورد موارد مربوط به شبكه آبراهه و شكل حوزه 20
1-3-4-1- تعيين ترتيب آبراهه‌هاي اصلي و فرعي 20
1-3-4-2- تعيين ضريب دو شاخه شدن 21
1-3-4-3-  برآورد زمان‌ تمركز 21
– رابطه‌ برانزلي‌ ويليامز 21
–  رابطه‌ جياندوتي‌ 22
– رابطه كرپيچ‌ 22
1-3-4-4-  پروفيل‌ طولي‌و شيب‌ آبراهه‌ اصلي‌ 22
1-3-4-5- شيب‌ ناخالص‌ وخالص‌ 22
1-4-4-6-  تراكم شبكه رودخانه ها (Drainage density) 23
1-4-4-7-  شكل آبراهه 23
1-4-4-8-  شكل‌ حوزه‌ 24
1-4-4-9- ضريب‌ فشردگي‌ 24
1-4-4-10- ضريب‌ شكل‌ (Form factor) 25
1-4-4-11- طول‌ و عرض‌ مستطيل‌ معادل‌ حوزه‌  (Equirolent  Regtangular) 25
فصل دوم – استخراج اطلاعات فیزیوگرافی منطقه
1- موقعيت و وسعت 27
2-2-  انجام موارد ذيل با استفاده از نقشه توپوگرافي 1:25000 27
2-2-1- تقسيم بندي منطقه تالوگ به واحد هاي هيدرولوژيك و غيرهيدرولوژيك 27
جدول2- 1 – راهنماي ترکيب زيرحوزه هاي بالا دست رودخانه شیرین آب 27
شکل 2-1- نقشه موقعيت واحدهاي هيدرولوژيک حوزه تالوگ 28
2-2- 2- رقومي كردن نقشه‌ها 29
2-3-  استخراج اطلاعات خصوصيات فيزيكي منطقه 29
2-3-1-  مساحت و محيط زير حوزه ها 29
2-3-2- تهيه مدل رقومي ارتفاع (DEM)‌ 29
2-3-3- تهيه جدول و نمودار هيپسومتريك توزيع سطح با ارتفاع 30
2-3-4- تهيه منحني تراكمي ارتفاع – سطح 31
2-3-5- تعيين ارتفاع‌ متوسط وزني‌، ارتفاع ميانه وارتفاع بيشترين فراواني 87
2-3-5-1- ارتفاع متوسط وزني 87
2-3-5-2- ارتفاع‌ ميانه‌ 87
2-3-5-3- ارتفاع‌ متوسط مستقيم‌ 87
2-3-5-4- ارتفاع‌ بيشترين فراواني(نماي ارتفاعي) 87
2-3-5 -5- تهيه نقشه شيب از (DEM) 88
2-3-5-6- كلاس بندي نقشه شيب 88
2-3- 5-7- تعيين مساحت كلاسهاي شيب حوزه و زيرحوزه‌ها 89
2-3-5-8- تهيه نقشه جهت 93
2-3-5-9 تعيين توزيع مساحات كل حوزه نسبت به جهات جغرافيايي 93
2-4- برآورد موارد مربوط به شبكه آبراهه و شكل حوزه 95
2-4-1- تعيين ترتيب آبراهه‌هاي اصلي و فرعي 95
2-4-2- تعيين ضريب دو شاخه شدن 95
2-4-3- برآورد زمان‌ تمركز 98
2-4-3-1- رابطه‌ برانزلي‌ ويليامز 98
2-4-3-2-  رابطه‌ جياندوتي‌ 98
2-4-3-3- رابطه كرپيچ‌ 98
2-4-2-  پروفيل‌ طولي‌و شيب‌ آبراهه‌ اصلي‌ 99
2-4-2-1-  شيب خالص و ناخالص 99
2-4 -3- تراكم شبكه رودخانه ها (Drainage density) 113
2-4-4-  شكل آبراهه 114
2-4-5-  شكل‌ حوزه‌ 114
2-4-5-1- ضريب‌ فشردگي‌ 114
2-4-6 – ضريب‌ شكل‌ 114
2-4-7- طول‌ و عرض‌ مستطيل‌ معادل‌ حوزه‌ 115
فصل سوم- فرسايش
-مقدمه 118
2- هدف از تهيه طرح 120
3- موقعيت و شرح عمومي منطقه 120
3-1- حوزه آبخيز رودخانه شیرین آب 120
فصل چهارم  – اصول و مفاهيم مربوط به فرسايش و روش هاي اندازه گيري آن
1- مقدمه 128
2- تعريف فرسايش 129
2-1- مرحله كنش و برداشت 129
2-2- مرحله حمل يا انتقال 130
2-3- مرحله رسوب گذاري يا تجمع مواد 130
3-روش‌هاي اندازه‌گيري فرسايش و رسوب 130
3-1- اندازه‌گيري در مرحله برداشت 130
3-2- اندازه‌گيري در مرحله انتقال 131
3-3- نمونه‌برداري از مواد معلق و تعيين دبي رسوبات معلق 131
3-4-نمونه‌برداري باركف و تعيين مقدار آن 132
3-5-اندازه‌گيري رسوب در محل رسوب‌گذاري 132
4- برآورد فرسايش و رسوب 133
4-1- طبقه‎بندي انواع مدل‌هاي  برآورد فرسايش و رسوب 133
4-1-1- انتخاب مدل 135
4-1-2- معرفي برخي مدل‌هاي برآورد فرسايش و رسوب 136
4-1-2-1-مدل 136
4-1-2-2-مدل 136
4-1-2-3- مدل 137
4-1-2-4-معادله جهاني تلفات خاك 137
4-1-2-5- مدل پسياك 137
4-1-2-6- مدل 138
5- مطالعات فرسايش و رسوب در ايران 137
6- فرايندها و اشكال مختلف فرسايش در حوزه هاي آبخيز 138
6-1- فرسايش ورقه‌‌اي 139
6-2- فرسايش شياري 140
6-3- فرسايش آبراهه‌اي 142
6-4- فرسايش خندقي 143
6-5- فرسايش بدلند يا هزار دره 144
7-6- فرسايش كناره‌اي 146
 فصل پنجم – جمع بندي و پيشنهادها
5-1- روشهاي مبارزه با فرسايش 149
5-2- عمليات بيولوژيک (مبارزه غير مسيقيم) 150
1- استفاده صحيح از زمين 150
2- مديريت زراعي 151
2-1- استقرار پوشش گياهي مناسب 151
2-1-1- بذر کاري 152
2-1-2- بذر پاشي 152
2-1-3-کپه کاري 153
2-1-4- بوته کاري 153
2-1-5-درختکاري 154
2-2- مالچ پاشي 154
2-3- انجام شخم مناسب 155
6-4-عمليات مکانيکي( مبارزه مستقيم) 155
6-4-1- بانکت بندي 156
6-4-1-1- بانکت شيبدار 156
6-4-1-2-بانکت افقي 157
6-5- شمع کوبي 158
6-6- سدهاي چپري 158
6-7- سدهاي سبک فلزي 159
6-8- سدها ي خشکه چين 160
6-9-جمع بندي و پيشنهادات 164
منابع مورد استفاده 166
فهرست اشکال
شكل1- 1- نقشه موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه در استان خوزستان 14
شكل 1-2- نقشه موقعيت جغرافيايي و راههاي ارتباطي  منطقه مورد مطالعه 15
شکل2-2- مدل رقومي ارتفاع  (DEM) حوزه تالوگ 30
شكل   2-3 – نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T1) 32
شكل 2-4-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T1) 32
شكل2-5-   نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T2) 33
شكل 2-6-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T2) 33
شكل  2-7-  نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T3) 35
شكل 2-8 –  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T3) 35
شكل 2-9-  نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T4) 36
شكل 2-10-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T4) 36
شكل  2-11-  نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T5) 38
شكل 2-12-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T5) 38
شكل  2-13-  نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T6) 39
شكل 2-14-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T6) 39
شكل  2-15- نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T7) 40
شكل 2-16-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T7) 41
شكل  2-17-  نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T8) 42
شكل 2-18-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T8) 42
شكل 2-19-   نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T9) 44
شكل 2-20-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T9) 44
شكل 2-21-  نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T10) 45
شكل 2-22-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T10) 45
شكل 2-23-   نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T11) 47
شكل 2-24-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T11) 47
شكل 2-25 –  نمودار آلتيمتري زيرحوزه  (T12) 48
شكل 2-26-  منحني هيپسومتري زير حوزه  ( T12) 48
شكل 2-27-  نمودار آلتيمتري زيرحوزه (T13) 50
شكل 2- 28 –  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T13) 50
شكل 2-29-  نمودار آلتيمتري زيرحوزه (T14) 51
شكل 2-30-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T14) 51
شكل 2-31-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T15) 53
شكل 2-32-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T15) 53
شكل 2-33-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T16) 54
شكل 2-34-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T16) 54
شكل2-35-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T17) 56
شكل2-37-  نمودار آلتيمتري زير حوزه 57
شكل 2-38-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T18) 57
شكل2-39-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T19) 59
شكل 2-40-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T19) 59
شكل2-41-  نمودار آلتيمتري زير حوزه 60
شكل 2-42-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T20) 60
شكل2-43-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T21) 62
شكل 2-44-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T21) 62
شكل2-45-  نمودار آلتيمتري زير حوزه 63
شكل 2-46-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T22) 63
شكل2-47-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T23) 65
شكل 2-48-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T23) 65
شكل2-49-  نمودار آلتيمتري زير حوزه 66
شكل 2-50-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T24) 66
شكل2-51-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T25) 68
شكل2-52-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T25) 68
شكل2-53-  نمودار آلتيمتري زير حوزه 69
شكل 2-54-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T26) 69
شكل2-55-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T27) 71
شكل 2-56-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T27) 71
شكل2-57-  نمودار آلتيمتري زير حوزه 72
شكل 2-58-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T28) 72
شكل2-59-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T29) 74
شكل 2-60-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T29) 74
شكل2-61-  نمودار آلتيمتري زير حوزه 75
شكل 2-62-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T30) 75
شكل2-63-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T31) 77
شكل 2-64-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T31) 77
شكل2-65-  نمودار آلتيمتري زير حوزه 78
شكل 2-66-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T32) 78
شكل2-67-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T33) 80
شكل 2-68-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T33) 80
شكل2-69-  نمودار آلتيمتري زير حوزه 81
شكل 2-70-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T34) 81
شكل2-71-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T35) 82
شكل 2-72-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T35) 83
شكل2-73-  نمودار آلتيمتري زير حوزه ( T36) 84
شكل 2-74-  منحني هيپسومتري زير حوزه ( T36) 84
شكل2-75-  نمودار آلتيمتري کل حوزه 85
شكل 2-76-  منحني هيپسومتري  کل حوزه ( T) 85
شكل  2-77-  نقشه هيپسومتري  حوزه بالادست رودخانه شیرین آب 86
شكل 2-79-  نقشه شيب حوزه بالادست رودخانه شیرین آب 92
شكل  2-80-  نقشه جهت حوزه بالادست رودخانه شیرین آب 94
شکل 2-81- نقشه شبکه آبراهه هاي حوزه بالادست رودخانه شیرین آب 97
شكل 2-82-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T1) 100
شكل 2-83-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T2) 100
شكل 2-84- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 100
شكل 2-85- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T4) 101
شكل 2-86-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T5) 101
شكل 2-87-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 101
شكل 2-88- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T7) 102
شكل 2-89- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T8) 102
شكل 2-90- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 102
شكل 2-91- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T10) 103
شكل 2-92- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T11) 103
شكل 2-93-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 103
شكل 2-94-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T13) 104
شكل 2-95-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T14) 104
شكل 2-96- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 104
شكل 2-97- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T16) 105
شكل 2-98-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T17) 105
شكل 2-99-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 105
شكل 2-100- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T19) 106
شكل 2-101- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T20) 106
شكل 2-102- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 106
شكل 2-103- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T22) 107
شكل 2-104- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T23) 107
شكل 2-105-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 107
شكل 2-106-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T25) 108
شكل 2-107-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T26) 108
شكل 2-108- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 108
شكل 2-109- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T28) 109
شكل 2-110-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T29) 109
شكل 2-111-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 109
شكل 2-112- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T31) 110
شكل 2-113- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T32) 110
شكل 2-114- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 110
شكل 2-115- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T34) 111
شكل 2-116- پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه (T35) 111
شكل 2-117-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص حوزه 111
شكل 2-118-  پروفيل طولي ، شيب خالص و ناخالص کل حوزه (T) 112
شكل3- 1- وضعيت افزايش جمعيت و كاهش منابع در سه قرن اخير(نقل از هادسون 1982) 118
شکل 3-2- موقعيت منطقه مورد مطالعه در پهنه ايران به همراه زير حوزه هاي آن 123
شکل3-3 نمايي از تركيب رنگ 432 تصوير ماهواره لندست 126
شکل 4-1- فرسايش ورقه اي در روي سازند آغاجاري 140
شکل 4-2- فرسايش شياري روي دامنه 141
شكل 4-3 نمايي از فرسايش آبراهه اي در محدوده مورد مطالعه 142
شکل 4-4-گسترش خندق و فرسايش آبراهه اي در پايين دست اراضي ديم زار 144
شكل 4-5 نماي عکس هوايي و حالت ريز بافت آن در حوزه آبخيز شیرین آب  (زير حوزه هاي 33و32 و 35)……………………………………………………………………………………………………………………………. 145
فهرست جداول
جدول2- 1 – راهنماي ترکيب زيرحوزه هاي بالا دست رودخانه شیرین آب 27
جدول2- 2 – مساحت و محيط  حوزه تالوگ به تفکيک زير حوزه ها 29
جدول 2-3-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T1 ) 31
جدول 2-4-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T2 ) 32
جدول 2-5- توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T3 ) 34
جدول 2-6-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T4 ) 35
جدول  2-7- توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T5 ) 37
جدول  2-8- توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T6 ) 38
جدول 2-9- توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T7 ) 40
جدول  2-10- توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T8 ) 41
جدول 2-11-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T9 ) 43
جدول 2-12-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T10 ) 44
جدول  2-13- توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T11 ) 46
جدول 2-14-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T12 ) 47
جدول  2- 15- توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T13 ) 49
جدول 2-16-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زيرحوزه ( ‏T14 ) 50
جدول 2-17-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T15) 52
جدول 2-18-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T16) 53
جدول 2-19-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T17) 55
جدول 2-20-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T18) 56
جدول 2-21-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T19) 58
جدول 2-22-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T20) 59
جدول 2-23-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T21) 60
جدول 2-24-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T22) 62
جدول 2-25-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T23) 64
جدول 2-26-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T24) 65
جدول 2-27-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T25) 67
جدول 2-28-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T26) 68
جدول 2-29-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T27) 69
جدول 2-30-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T28) 71
جدول 2-31-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T29) 73
جدول 2-32-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T30) 74
جدول 2-33-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T31) 76
جدول 2-34-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T32) 77
جدول 2-35-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T33) 79
جدول 2-36-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T34) 80
جدول 2-37-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T35) 82
جدول 2-38-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي زير حوزه ( T36) 83
جدول 2-39-  توزيع كلاس هاي ارتفاعي کل حوزه ( T) 84
جدول2-40-  مشخصات توپوگرافي حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفكيك زير حوزه ها 87
جدول (2-41) توزيع كلاس هاي شيب حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفكيك زيرحوزه ها 89
جدول 2-42-  شيب متوسط وزني حوزه بالادست رودخانه شیرین آب  به تفكيك زير حوزه ها 91
جدول 2-43-  توزيع طبقات جهات جغرافيايي حوزه بالادست رودخانه شیرین آب 93
جدول 2-44 – خصوصيات مربوط به رتبه‌بندي  آبراهه هاي حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفكيك زير حوزه ها 95
جدول 2-45- زمان تمركز حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفکيک زير حوزه ها 99
جدول 2-46 –  شيب خالص و ناخالص  حوزه بالادست رودخانه شیرین آب  به تفکيک زير حوزه ها 112
جدول 2-47-  مقادير تراكم زهكشي  حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفكيك زير حوزه ها 113
جدول 2-48 –  مقادير ضريب فشردگي حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفكيك زير حوزه ها 114
جدول 2-49-  مقادير ضريب شكل  حوزه بالادست رودخانه شیرین آب به تفكيك زير حوزه ها 115
جدول 2-50-  مقادير طول و عرض مستطيل معادل  حوزه شیرین آب به تفكيك زير حوزه ها 116
جدول 3-1 مشخصات فيزيوگرافي و اقليمي زير حوزهاي حوزه آبخيز شیرین آب 122
جدول شماره3- 2-  كاربري اراضي در حال حاضر در حوزه آبخيز 125
جدول شماره3-3- وسعت و نسبت مساحت هر تيپ نسبت به تيپهاي گياهي و كل عرصه 125
جدول 4-1- نام و مشخصات تعدادي از مدل هاي موجود مورد استفاده در برآورد فرسايش و رسوب 139
جدول4-2- مساحت و نوع رخساره هاي فر سايشي در حو زهاي آبخيز شیرین آب 147
1- مقدمه:
      فيزيوگرافي در حقيقت مطالعه خصوصيات فيزيكي و وضعيت مورفولوژي آبخيز يك حوزه است كه اثر تعيين كننده‌اي بر خصوصيات هيدرولوژي و رژيم آبي آن دارد. آگاهي به خصوصيات فيزيوگرافي يك حوزه با داشتن اطلاعاتي از شرايط آب و هوايي منطقه مي‌تواند تصوير نسبتاً دقيقي از كاركرد كمي و كيفي سيستم هيدرولوژيک آن حوزه بدست دهد.خصوصيات فيزيوگرافي حوزه‌ها نه فقط بطور مستقيم بر رژيم هيدرولوژيك آنها و از جمله ميزان توليدآبي سالانه، حجم سيلابها، شدت فرسايش خاك و ميزان رسوب توليدي اثر مي‌گذارد بلكه بطور غير مستقيم و نيز با اثر بر آب و هوا و وضعيت اكولوژي و پوشش گياهي به ميزان زيادي رژيم آبي حوزه آبخيز را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد.پاره‌اي از خصوصيات فيزيوگرافي از جمله ارتفاع، شيب و جهت شيب مي‌توانند بسياري از عوامل آب و هوايي نظير درجه حرارت و تغييرات آن، نوع و ميزان ريزش جوي سالانه، ميزان تبخير و تعرق را تشديد و يا تعديل كنند و بطور كلي موجب پيدايش انواع مختلف آب و هواي موضعي و يا حتي منطقه‌اي شوند از اينرو لازم است كه در مطالعات سدسازي يك حوزه فبل از هر چيز خصوصيات فيزيوگرافي آن، مورد مطالعه قرار گيرد.
      اين مطالعه به منظور شناسايي خصوصيات فيزيكي مناطق رودخانه شیرین آب و بالا دست آن را جهت مطالعات كنترل سيلاب و با استفاده از قابليتهاي  سيستم اطلاعات جغرافيايي به انجام رسيده است.
دانلود فایل