لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 157896 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

طرح ایجاد مجتمع خدمات فناوری اطلاعات

طرح ایجاد مجتمع خدمات فناوری اطلاعات


۲۲ صفحه word | قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از فایل میزان اشتغالزایی مستقیم پیش بینی شده : ۱۴ نفر اعتبار مورد نیاز : ۴۰۰ میلیون ریال فهرست عناوین     صفحه ۱-مقدمه ۴ ۲-عنوان طرح ۵   2-1 امتیازات استثنایی طرح ۵ ۳-محدوده جغرافیایی اجرای طرح و جمعیت هدف ۵ ۴- اهداف کلی طرح ۵ ۵-خدمات قابل ارائه در مجتمع خدمات فناوری اطلاعات  5   5-1 ایجادکارگاه تولید نرم افزار برای تهیه نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز مشتریان ۶     5-1-1تعریف کارگاه تولید نرم افزار ۶     5-1-2 وظایف و فعالیت های برنامه نویسان در کارگاه تولید نرم افزار ۶     5-1-3 عمده محصولات تولیدی در کارگاه تولید نرم افزار ۶     5-1-4 مشتریان نرم افزارهای تولید شده در کارگاه تولید نرم افزار ۶   5-2 ایجاد مرکز تحقیقات IT جهت ارائه خدمات به پژوهشگران IT 7     5-2-1هدف ۷     5-2-2  خدمات قابل ارائه در این مرکز به پژوهشگران ۷     5-2-3  …