لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 107,563 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

دستور زبان پارتی: پهلوی اشکانی

دستور زبان پارتی: پهلوی اشکانی

دستور زبان پارتی: پهلوی اشکانی

دستور زبان پارتی: پهلوی اشکانی

 

نویسنده:حسن رضائی باغ بیدی

 

استان پارت بخشی از قلمرو هخامنشیان بود که شمال خراسان و بخش هایی از ترکمنستان کنونی را شامل می شد. پس از سقوط هخامنشیان، پارت تحت تسلط سلوکیان و پس از آن اشکانیان قرار گرفت. زبان پارتی که به نام های پهلوی، پهلوانی و پهلوی اشکانی نیز خوانده می شود، از زبان های ایرانی میانه و در واقع گونه تحول یافته زبان های ایرانی باستان محسوب می شود. کتاب پیش رو توسط دکتر حسن رضایی باغ…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype