لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 147659 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

دستورالعمل اندازه گیری اسیدیته

دستورالعمل اندازه گیری اسیدیته


 دستورالعمل اندازه گیری اسیدیته درفرمت ورد ۲ صفحه قابل ویرایش   هدف : هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح نحوه تعیین اسیدیته قابل سنجش با استفاده از روش تیتر­کردن با سود  N1/0 (روش مرجع)  و یا سود  نرمال (روش دورنیک) می­باشد و هر دو روش برای اندازه­گیری اسیدیته کاربرد دارد. محدوده: این روش اجرایی در واحد آزمایشگاه شرکت … کاربرد دارد. مسئولیت ها: واحد آزمایشگاه موظف است عملیات آزمون های شیمیایی را بر اساس این دستورالعمل/استاندارد ملی مرتبط انجام دهد. شرح فعالیتها:            اسیدیته کل عبارت است از مقدار هیدروکسید سدیم (سود سوز­آور) ۱/۰ نرمال که بتواند میزان اسید مقدار معینی از فرآورده­های آن­را در حضور فنل فتالئین خنثی ، به­روش عیارسنجی خنثی نماید. یادآوری ۱ –  اسیدیته را می­توان بر­حسب دورنیک نیز محاسبه& …