لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160760 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

دانلود مقاله isi با موضوع توسعه سواد سلامت تست فشار خون در تایلند

دانلود مقاله isi با موضوع توسعه سواد سلامت تست فشار خون در تایلند

دانلود-مقاله-isi-با-موضوع-توسعه-سواد-سلامت-تست-فشار-خون-در-تایلنددانلود مقاله isi با موضوع توسعه سواد سلامت تست فشار خون در تایلند

در قالب pdf و در  ۹ صفحه،زبان: انگلیسی، شامل:

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مروری بر تحقیقات قبلی
روش تجزیه و تحلیل مقاله و داده ها
نتیجه گیری
منابع
Abstract
Introduction
Literature review
Method
Results
References
 موضوع انگلیسی :Development of a health literacy
hypertension test in Thailand
چکیده:خلاصه
هدف – هدف از این مطالعه ایجاد یک معیار آزمون قابل اعتماد است که می تواند سواد سلامت را به عنوان آن مشخص کند.
مربوط به فشار خون بالا در جمعیت تایلند است.
طراحی/روش/رویکرد – هزار و پانصد بیمار از کلینیک های فشار خون در
بیمارستان‌های زیر نظر وزارت بهداشت عمومی تایلند برای این مطالعه انتخاب شدند. آزمون توسعه داده شد
و به سه متغیر پنهان و چهار متغیر مشاهده شده برای مفاهیم سواد سلامت تقسیم می شود. شاخص های آیتم-
همخوانی هدف (IOC) از هفت خبره و ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه
از نظر روایی و پایایی محتوا مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین تحلیل عاملی تاییدی با لیزرل
برای اعتبار سازه تحلیل شد.
یافته ها – نتیجه نشان می دهد که همخوانی آیتم-هدف ۰.۶۸ و آلفای کرونباخ است.
ضریب ۰.۸۷ بود. همچنین نتیجه نشان می‌دهد که آزمون کرویت بارلت ۳۱۲۹.۳۱ بود (۰.۰۱ p <) و
اندازه گیری کفایت نمونه گیری کایزر مایر اولکین ۸۳/۰ بود. مدل با داده های تجربی (Chisquare
۵ ۰.۰۲).
اصالت/ارزش – این مطالعه به این نتیجه رسید که ابزار ارزیابی سواد سلامت فشار خون بالا
(THHLA) ایجاد شده در نتیجه مطالعه معتبر و قابل اعتماد است. از این آزمون می توان برای ارزیابی سواد سلامت استفاده کرد
بیماران مبتلا به فشار خون در تایلند
کلیدواژه: سواد سلامت، تست فشار خون، تایلند
نوع کاغذ مقاله پژوهشی

دانلود فایل