لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 160760 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

دانلود طرح جابر آماده با موضوع گیاهان دارویی

دانلود طرح جابر آماده با موضوع گیاهان دارویی


طرح جابربن حیان علوم ابتدایی خواص گیاهان داروییشرح مختصر:محتوای این مجموعه شامل: پوستر های طرح جابربن حیان خواص گیاهان داروییتابلوی نمایش طرح جابربن حیان  خواص گیاهان داروییمطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان خواص گیاهان داروییاین مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.از دیرباز تا کنون، گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت وسلامتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم پیشگیری از بیماریها برخوردار بوده و هستند. در واقع این بخش از منابع طبیعی قدمتی همپای بشر داشته و یکی از مهمترین منابع تأمین غذاییو دارویی بشر درطول نسلها بوده اند. از نقطه نظر تاریخی، گیاهان اهمیت فراوانی درتوسعه جوامع داشته اند و تحقیقات وسیعی برای یافتن فرآورده ها ومواد طبیعی داروییگیاهی در طول تاریخ انجام شده اما نکته حائز اهمیت اینجاست که تنها کمتراز۱۰% از مجموع ۲۵۰۰۰۰ گونه گیاهی جهان برای بیش از یک عملکرد زیست شناختی،شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته اند. به عبارت دیگر بر اساس آمارهای منتشرهتوسط سازمان بهداشت جهانی، تنها بین ۳۵ تا ۷۰ هزارگونه گیاه دارویی در طول زمان برای حداقل …