لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 107,512 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

دانلود بررسي و مقايسه عزت‌نفس بين جانبازان و افراد عادي

دانلود بررسي و مقايسه عزت‌نفس بين جانبازان و افراد عادي

رشته روان‌شناسي عمومي
 
موضوع:
بررسي و مقايسه عزت‌نفس بين جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادي
(30 تا 50 سال شهر تهران)
 
 
چكيده
پژوهش حاضر به منظور بررسي و مقايسه عزت‌نفس بين جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادي (30 تا 50 سال شهر تهران) صورت گرفته است. طرح پژوهشي از نوع مقايسه‌اي بود و از طيق نمونه‌گيري در دسترس و تصادفي 60 متر جانباز و افراد عادي انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 30 سوالي عزت‌نفس آيزنگ بود. فرضيه تحقيق…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype