لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 107,521 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

دانلود بررسي مقايسه اي ويژگي هاي خانوادگي زنان روسپي و زنان غيرروسپي

دانلود بررسي مقايسه اي ويژگي هاي خانوادگي زنان روسپي و زنان غيرروسپي

جهت اخذ درجة كارشناسي ارشد
رشتة مددكاري اجتماعي
 
عنوان 
بررسي مقايسه اي ويژگي هاي خانوادگي زنان روسپي و زنان غيرروسپي
 
 
چکيده:
موضوع اين پايان نامه بررسي مقايسه اي ويژگيهاي خانوادگي زنان روسپي و غير روسپي شهر تهران است . سئوال اصلي پژوهش اين است که : آيا بين زنان روسپي و زنان غير روسپي از لحاظ ويژگيهاي خانوادگي تفاوت وجود دارد؟ با توجه به نقش حياتي زنان به عنوان مادران و پرورش دهندگان نسل آتي و نقش خانواده هاي آنان که اولين…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype