لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

با 156597 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

خلاصه یک گزارش بر روی برخی خصوصیات آماری خانواده توابع چگالی

خلاصه یک گزارش بر روی برخی خصوصیات آماری خانواده توابع چگالی

خلاصه یک گزارش بر روی برخی خصوصیات آماری خانواده توابع چگالی احتمالی ارائه شده است .  نتیجه اصلی این است که تخمین گذار میلی متر از است که اجازه ساخت یک تجزیه و تحلیل واریانس برای طبقه بندی های توزیع را می دهد .توزیع احتمال و تخمین توابع مشخصی از پارامترها در داده های ناهمگن نیز مورد توجه قرار گرفته است .   15 صفحه PDF 775کیلو بایت …