فایل مورد نیاز خود را در 74,220 عنوان موجود جستجو نمایید!

بررسی میزان رضایتمندي استفاده کنندگان از خدمات آمبولانس بیمارستان امام خمینی (ره) در شهرستان اردبیل


چکیده یکی از روش هاي ارزشیابی خدمات، سنجش میزان رضایتمندي از کیفیت ارائه آنها می باشد. رضایتمندي بیمار مفهومی است  که امروزه در مراقبت هاي پزشکی اهمیت بسیار ویژه اي یافته است و این امر در سیستم آمبولانس پیش بیمارستانی از اهمیت بیشتري  برخوردار است. لذا این مطاله با هدف بررسی میزان رضایتمندي مراجعین از خدمات آمبولانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل انجام یافته است.   روش کار: در این مطالعه مقطعی جهت بررسی رضایتمندي بیماران از پرسشنامه پایا و رواي مقیاس رضایتمندي خدمات آمبولانسی استفاده شد. این پرسشنامه متشکل از 33 سوال بود که 9 سوال جهت بررسی اطلاعات دموگرافیک و مابقی در حیطه هاي مختلف شامل وضعیت وسیله آمبولانس، نحوه برخورد تکنسین ها، میزان حرفه اي بودن، عملکرد تکنسین ها، کارایی آمبولانس و یک سوال درباره میزان رضایت کلی از خدمات آمبولانس پیش بیمارستانی بود. در نهایت اطلاعات جمع آوري شده با  استفاده از نرم افزار SPSS و آماره هاي توصیفی و تست هاي مناسب مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند. 16 صفحه ورد قابل ویرایش همراه با آمار و تحلیل مربوطه …

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در skype

تمام حقوق این سایت برای لاین 25 محفوظ است.