لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 129,957 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه دوم شهرستان ….در سال تحصیلی 99-1398

بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه دوم شهرستان ….در سال تحصیلی 99-1398


  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه دوم شهر  باغملک در سال تحصیلی 99-1398 است برای این منظور تعداد 50 نفر از دانش آموزان دختر این شهر را به تصادف انتخاب کردیم و بوسیله پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و  پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون مورد آزمایش قرار دادیم نتایج نشان داد  عزت نفس  با  ضریب همبستگی 387/0با مهارت  اجتماعی  رابطه معنادر و مثبت دارد (05/0>P). یعنی افزایش عزت نفس باعث افزایش مهارت اجتماعی می شود و بالعکس با توجه به یافته فوق فرضیه اول  تایید می شود. براي بررسی پیش بینی متغیر  روي عزت نفس از روی مهارت های اجتماعی از رگرسیون  استفاده شد 22/10f=برای معادله رگرسیون معنا دار می شود(000/=p).برای توضیح تک به تک خرده مقیاس ها پیش بین کننده ، ارزشt برای مولفه های مهارت های اجتماعی معنا دار بود . مهارت های اجتماعی  با ضریب بتای 281/0 در درجه اول اهمیت پیش بین کننده عزت نفس قرار دارد و بعد تاب آوری با ضریب بتای221/0 قرار دارد.همچنین ضریب تعیین(284/0 = R2 ) نشان داد …