لاین 25 - بانک فایل

لاین 25 | بانک جامع فایل درسی و آموزشی

 با 129,957 عنوان فایل

برای یافتن فایل مورد نظر، کلمه یا عنوان کلیدی خود را وارد نمایید.

بررسي جامعه شناختي علل و عوامل افزايش سن ازدواج

بررسي جامعه شناختي علل و عوامل افزايش سن ازدواج

بررسي جامعه شناختي علل و عوامل افزايش سن ازدواج

چكيده
تاخير در سن ازدواج در ميان جامعه ايراني يکي از چالش‌هاي اساسي و مهم است که در صورت عدم کنترل آن اين چالش مي‌تواند به يک بحران اجتماعي تبديل شود. نمي توان به نياز‌هاي مادي انسان از جمله نياز به ازدواج پاسخ نداد. از همين رو با توجه به اينکه سن بلوغ در ايران در ميان دختران و پسران کاهش يافته است و از سوي ديگر سن ازدواج افزايش داشته است.
مي توان پيش بيني کرد که در مقطع ميان بلوغ تا ازدواج خطر انحرافات جنسي به شدت افزايش مي‌يابد. از…